Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ เอกวิทย์ เจริญวานิช
ความเชี่ยวชาญ: ประสาทวิทยา,อายุรศาสตร์

โรงพยาบาล:
Bangpakok-Rangsit 2
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย , อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ ประสาทวิทยา
ภาษาที่พูด : ไทย , อังกฤษ
การศึกษาและวุฒิ : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตรสาขา : อายุรศาสตร์ทั่วไปและประสาทวิทยา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.