Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

พ.ร.บ อุบัติเหตุ ไม่ต้องสำรองจ่าย

17 ส.ค. 2561

    

พ.ร.บ. อุบัติเหตุ ไม่ต้องสำรองจ่าย
ใช้สิทธิ์ที่ รพ. บางปะกอกรังสิต 2 ได้แล้ววันนี้ !!

   แค่มี พ.ร.บ. สามารถใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่รพ.บางปะกอกรังสิต 2 ไม่ต้องสำรองจ่าย คุ้มครองไม่เกิน 30,000 บาท (คุ้มครองสูงสุดถึง 80,000 บาท) ตลอด 24 ชั่วโมง ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ทุกคนที่ประสบภัยจากรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์คันที่ขับขี่หรือนั่งซ้อนท้ายมา รวมถึงคนเดินถนนที่ไม่ได้ขับขี่ ซ้อนท้ายหรือโดยสารในรถคันอื่นๆ โดยไม่ต้องรอสรุปผลทางคดี (หมายความว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ พ.ร.บ. จะคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคน ทันที)

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับใช้สิทธิ์ พ.ร.บ.

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่, สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาตารางกรมธรรม์รถ (พ.ร.บ.) หรือ สำเนาทะเบียนรถ
 3. รายการจดทะเบียนรถ
 4. รายการเสียภาษี หรือ สติ๊กเกอร์ต่อภาษี
 5. รายการบันทึกเจ้าหน้าที่ กรณีรถเปลี่ยนทะเบียน
 6. เลขเคลมจากบริษัทประกันภัย หรือ ใบติดต่อ
 7. บันทึกประจำวันตำรวจ ระบุวัน, เวลา, สถานที่เกิดเหตุ, ชื่อผู้บาดเจ็บ และ ทะเบียนรถคันเกิดเหตุให้ชัดเจน

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับผู้โดยสาร หรือ บุคคลนอกรถ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับเด็ก

 1. สูติบัตร, สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประชาชนบิดา, มารดา

ค่าเสียหายเบื้องต้น

   ค่าเสียหายต่อชีวิต - ร่างกายของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดชอบและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสินไหมทดแทน

 1. ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 30,000 บาท
 2. ค่าทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพ 35,000 บาท

ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) วงเงินสูงสุด 304,000 บาท /คน              

 1. กรณีบาดเจ็บไม่เกิน 80,000 บาท
 2. กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวร 300,000 บาท
 3. สูญเสียอวัยวะ
 • นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป 200,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท
 • สูญเสียอวัยวะ 2 ส่วน 300,000 บาท
 1. ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท/วัน ไม่เกิน 20 วัน 4,000 บาท

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 • ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น กรณีประสบอุบัติเหตุจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ทุกกรณี
 • พ.ร.บ. ต้องไม่หมดอายุ หรือ พ.ร.บ. ไม่ขาด กรณีหากเอกสารไม่ครบ นำบัตรประชาชนก็สามารถเบิกได้
 • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร. 1745 ต่อ ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
วันเวลาทำการ
วันและเวลาทำการ จันทร์ – อาทิตย์  24  ชั่วโมง
ศูนย์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ชั้น 1 โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-996-2211-14 ต่อ 10110
โทรสาร : 02-996-2207

 

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.