Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

Thin Prep Test

     การตรวจ ThinPrep Pap Test  คือ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยเก็บตัวอย่างเซลล์ด้วยของเหลว สามารถค้นหาเซลล์มะเร็งระยะแรกเริ่มได้ดีกว่าการตรวจแปปสเมียร์แบบดั้งเดิมถึง 65%   การตรวจ ThinPrep Pap Test ใช้เวลาตรวจประมาณ 15-20 นาที และรู้ผลภายใน 3 สัปดาห์หลังวันเก็บตัวอย่างเซลล์
..
ควรเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เมื่ออายุ 25 ปีขึ้นไป และตรวจซ้ำทุกๆ 2-3 ปี หรือ ผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อไปนี้ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งได้แก่
   -  ปวดท้องน้อยบ่อย ท้องผูก ท้องอืด แน่นท้องเป็นประจำ
   -  ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเคยป่วยเป็นมะเร็ง​
   -  ผู้ที่เว้นว่างจากการตรวจมาระยะหนึ่งแล้ว​
   -  เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว หรือ เปลี่ยนคู่นอนบ่อย
   -  มีตกขาวผิดปกติ หรือ มีเลือดออกผิดปกติ
   -  มีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์​
   -  มีประจำเดือนมาก่อนอายุ 12 ปี หรือหมดประจำเดือนหลังอายุ 55 ปี​
   -  วัยหมดประจำเดือน ​
   -  รับประทานฮอร์โมนเพศหญิง หรือ ยาคุมกำเนิดเป็นระยะเวลานาน
   -  ผู้ที่มีพฤติกรรมหรือโรคประจำตัวที่ทำให้ภูมิต้านทานต่ำ เช่น สูบบุหรี่ เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง


บริการของเรา

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.