Bangpakok Hospital

โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2

       โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ในเครือของโรงพยาบาลบางปะกอก (BPK Hospital Group)  ตั้งอยู่บนถนนรังสิต-นครนายก  เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2559 ก่อตั้งโดย แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และ รองศาสตราจารย์พิทยา จันทรกมล
       โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 เพียบพร้อมด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันทางการแพทย์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย  เพื่อรองรับต่อความต้องการของผู้ป่วย

        สุขภาพที่ดีย่อมเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ดังสุภาษิตที่ว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” การเริ่มต้นดูแลสุขภาพ สามารถเริ่มได้ทันที ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยง และบั่นทอนสุขภาพ ดังนั้น การดูแลสุขภาพ จึงเริ่มตั้งแต่ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย การทานอาหารที่มีประโยชน์ การทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เกิดความเครียด เพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจทั้ง 2 สิ่ง มีความเชื่อมโยงกัน หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งบกพร่อง ย่อมส่งผลกระทบต่ออีกส่วนตามไปด้วย  เพื่อสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว  โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก จึงให้ความใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพของท่านในทุกๆด้าน  

พญ.เจรียง จันทรกมล
กรรมการผู้อำนวยการ

ประวัติความเป็นมา     

         โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ( BPK Hospital Group ) เริ่มก่อตั้งโดยแพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และรองศาสตราจารย์พิทยา จันทรกมล เมื่อปีพุทธศักราช 2524 โดยใช้ชื่อว่าบางกอกโพลีคลินิก ซึ่งจากการให้บริการที่เปี่ยมด้วยนํ้าใจและการเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญคอยดูแลเอาใจใส่ จึงทำให้ได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง และโดยรอบมากขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถขยับขยายสถานที่และจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลบางปะกอก1 และด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้มีสถานที่ทันสมัยสมบูรณ์พร้อมพรั่งด้วยแพทย์และพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยทั่วไป แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกจึงได้ขยายกิจการโรงพยาบาลอีกหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

โรงพยาบาลและคลินิคในเครือบางปะกอก จำนวน 8 แห่ง

1. โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2537 
2. โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2539 
3. โรงพยาบาลบางปะกอก 8 อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2546
4. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2546
5. สถานพยาบาลบางปะกอก 2 บางบอน เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2533
6. บางปะกอกคลินิกเวชกรรม เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2524
7. โรงพยาบาลปิยะเวท เริ่มดำเนินการโดย รพ.เครือบางปะกอก วันที่ 1 มกราคม 2559
8. โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 เริ่มดำเนินการโดย รพ.เครือบางปะกอก วันที่ 1 มกราคม 2559


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายองค์กร

วิสัยทัศน์

       เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำด้านการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยราคาที่เหมาะสม

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการรักษาและบริการของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาชีพเน้นการให้บริการแบบองค์รวม
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาชีพ

ค่านิยม 
"บริการด้วยใจ ยิ้มไหว้สวัสดี"  (HEART)

H : Holistic บริการแบบองค์รวม ทั้งกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ 
            หมายถึง การดูแลผู้มารับบริการไม่เฉพาะเป็นเพียงคนไข้เท่านั้น แต่ต้องมองในทุกมิติของความเป็นมนุษย์ อันได้แก่ ร่างกาย จิตใจ สังคม และครอบครัวก่อให้เกิดการเรียนรู้
E : Excellence มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
            หมายถึง สู่ความเป็นเลิศทั้งทางด้านการบริหาร การให้บริการเพื่อความสำเร็จขององค์กร
A : Acceptability เป็นที่ยอมรับในบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานวิชาชีพ
            หมายถึง การให้บริการที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญเฉพาะตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
R : Responsibility มีความรับผิดชอบ
            หมายถึง การให้บริการที่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบทางสังคม
T : Teamwork การทำงานเป็นทีม
            หมายถึง พนักงานบริษัททุกคนมุ่งมั่นที่จะกระทำกิจกรรมร่วมกันตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน

เป้าหมายองค์กร

1. ประชาชนได้รับบริการที่ดี ที่ได้มาตรฐานและประทับใจในบริการ 
2. สร้างคุณค่าให้องค์กรและบริษัท
3. การพัฒนาคุณภาพการรักษา
4. ผู้รับบริการมีความปลอดภัย
5. ความพึงพอใจสูงสุด 

โรงพยาบาลในเครือ

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.