Bangpakok Hospital

แพทย์ของเรา

นพ. เกรียงไกร พันตา
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์

โรงพยาบาล:
Bangpakok-Rangsit 2
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรม
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรศาสตร์
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย , อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ : แพทย์อายุรศาสตร์
การศึกษาและวุฒิ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตรสาขา : แพทย์อายุรศาสตร์

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.